Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Arja’s art Arja Vänttinen
Viuvalantie 263
31470 Somerniemi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Arja’s art
Arja Vänttinen
Viuvalantie 263
31470 Somerniemi
puh 0505259759
arja@arjasart.fi

3. Rekisterin nimi 
Arja’s artin asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilaamien tuotteiden laskuttamiseen ja toimittamiseen sekä muihin tilauksen käsittelyn kannalta tarpeellisiin toimiin. Tietoja käytetään myös asiakkaan pyytämien tuotetietojen toimittamiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen sekä yhteystiedot. Rekisterissä on myös tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden laskuttamisesta ja toimittamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sosiaalisen median palvelujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tilausten toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot välitetään yhteistyökumppaneille, kuten Posti Group Oyj:lle. Tietoja luovutetaan tarvittaessa myös perinnästä vastaavalle yritykselle. Muita tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä on oikeutettu käyttämään vain rekisterinpitäjä itse. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla käsiteltävään aineistoon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja siinä on jatkuvasti päivittyvä tietoturvaohjelmisto. 

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
10. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisteröity voi vaatia oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista. Rekisterinpitäjällä voi kuitenkin olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Kirjanpitoaineistoa säilytetään kirjanpitolain velvoitteiden mukaisesti laissa säädetyn säilytysajan.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti. 
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Somerolla 22.5.2018, viimeisin päivitys 12.3.2021 Arja’s art Arja Vänttinen